| HOME| KOMITET| TEMATYKA| SZCZEGÓLY| CZASOPISMO
ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS
Informacje/Formularze
| REJESTRACJA| KONTAKT|

| PLASTMET 2012 | PLASTMET 2014 | PLASTMET 2016 | PLASTMET 2018 |
Rejestracja
Strefa rejestracyji PLASTMET
Hasło musi mieć conajmniej 6 liter.
(np. Politechnika ...)

(np. Katedra obróbki plastycznej)

Dla weryfikacji wpisu do bazy danych proszę wpisać Pierwszą literę Imienia System rozróżnia duże/małe litery

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119, s. 1) zwanego dalej RODO, informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza z siedzibą przy al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów, nr tel. 17 865 1100, adres e-mail: kancelaria@prz.edu.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu +48 17 865 1775 lub poprzez e-mail: iod@prz.edu.pl, w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem tych danych.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wyłącznie organizacji i przeprowadzenia Konferencji PLASTMET – zwanej dalej Wydarzeniem – oraz publikacji materiałów konferencyjnych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda na przetwarzanie danych osobowych).
 4. Pani/Pana dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody w związku z dochodzeniem/obroną praw lub roszczeń, na podstawie art. 6 art.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane. Odmowa ich podania (niewyrażenie zgody na ich przetwarzanie) jest równoznaczna z brakiem możliwości uczestniczenia w procesie rejestracyjnym na ww. Wydarzenie i tym samym uczestnictwa w tym Wydarzeniu.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa ani też nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu przetwarzania albo przez okres 2 lat w celu udokumentowania Wydarzenia lub do czasu odwołania zgody, stanowiącej podstawę tego przetwarzania, bądź złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a po tym okresie przechowywane dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla dochodzenia/obrony praw lub roszczeń z nimi związanych, a następnie przez okres wymagany na podstawie obowiązujących przepisów dla wykonywania obowiązków archiwizacyjnych – w zależności od tego, która z tych dat nastąpi później. Po upływie okresu przechowywania dane te będą nieodwracalnie anonimizowane.
 8. Administrator może powierzyć przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych podmiotom zewnętrznym działającym na zlecenie Administratora, np. podmiotowi świadczącemu usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii w systemach informatycznych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa, a także prawo do przenoszenia swoich danych do innego podmiotu, poprzez wysłanie odpowiedniej widomości e-mail na adres rsliwa@prz.edu.pl.
 10. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem postanowień przepisów prawa.
 11. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 12. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji (w tym profilowaniu).

Akceptując powyższy formularz wypełniony moimi danymi za pomocą przycisku "AKCEPTUJĘ" wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Politechnikę Rzeszowską im. Ignacego Łukasiewicza, dla potrzeb niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia Konferencji PLASTMET oraz publikacji materiałów konferencyjnych.

W przypadku braku akceptacji proszę opuścić stronę konferencji. Dane zostaną usunięte z formularza i nie zostaną zaakceptowane (zapisane) przez serwis internetowy.

* pola wymagane

Uwagi o prywatności

Dane adresowe i adresy e-mail będ± używane jedynie do zadań systemu konferencyjnego PLASTMET i nie będą widoczne publicznie.


WebSystem w kilku skrótach
 1. Rejestracja (dla nowych użytkowników)
 2. Logowanie do systemu konferencyjnego
 3. Zgłoszenie artykułu do zatwierdzenia
 4. Decyzja o dopuszczeniu artykułu do sesji konferencyjnych
 5. Treść pełnego artykułu po zatwierdzeniu [ Dodaj ]
Webmaster
All Rights Reserved
Copy only with the consent of the Administrator

.: Designed By Arkadiusz Rzucidło :.